^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์

โรงสีทีเอสพีไรซ์

หจก.สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร

บริษัทคลังสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด

Sawatpaiboon Rice Mill Co.,Ltd.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมา
    บริษัทโรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัดได้ก่อตั้งโดย คุณสวัสดิ์ – คุณจำรูณ มุ่งงามและคุณกิตติชัย ตั้งเจริญ โดยมี คุณกิตติชัย ตั้งเจริญ และคุณภาคภูมิ มุ่งงาม เป็นผู้บริหารหลัก ในช่วงก่อตั้งได้ดำเนินการธุรกิจในนามของ โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ โดยจดทะเบียนการค้า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยจดทะเบียนการค้าทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
    บริษัทโรงสีสวัดิ์ไพบูลย์ จำกัด ได้มีอัตรากำลังการผลิต1000 เกวียน/วัน บนพื้นที่กว่า 500 ไร่โดยใช้กำลังไอน้ำ และได้ รับซื้อข้าวเปลือกโดยตรงจากชาวนาและพ่อค้าในพื้นที่ใกล้เคียง
    ต่อมาในปีพ.ศ. 2557 ได้เพิ่มกำลังการผลิต และปรับปรุงคุณภาพการสีข้าวเปลือกทั้งระบบ และนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ได้ข้าวสารที่สะอาด และมีคุณภาพสูง
    อีกทั้งสร้างคลังข้าวสารและระบบสายพานลำเลียง เพื่อการจัดเก็บและขนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันฝุ่นละอองและแมลงที่มากัดกินข้าวสาร อีกทั้งบริษัทฯยังสนับสนุน และให้ความรู้แก่ชาวนา เพื่อเพิ่มรายได้ เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้ผลิตข้าวสารตามความต้องการของตลาดและมีความคงทนต่อสภาพอากาศในฤดูกาลนั้นๆ ลดอัตราเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และเกิดการซื้อ-ขายอย่างเป็นธรรม
    ทั้งนี้ บริษัทฯได้นำเอาประสบการณ์ที่สั่งสมมา พัฒนาคุณภาพข้าวสาร กระบวนการผลิต และนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดกำแพงเพชร

.

    ผลิตมันเส้นเพื่อส่งออกภายในประเทศและต่างประเทศ มีกำลังการผลิต อยู่ที่ ปีละ 350,000 ตัน บนเนื้อที่ตากมันเส้นกว่า 600 ไร่


จังหวัดตาก

.

    ผลิตมันเส้นเพื่อส่งออกภายในประเทศและต่างประเทศ มีกำลังการผลิต อยู่ที่ ปีละ 350,000 ตัน บนเนื้อที่ตากมันเส้นกว่า 600 ไร่

    บริษัท คลังสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด ได้เริ่มจดทะเบียน บริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 โดยคุณสวัสดิ์ มุ่งงาม และ คุณจำรูณ(ไพบูลย์) มุ่งงาม โดยบริการให้เช่าเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด ถั่ว และมันสำปะหลังเส้น
เราได้มีคลังขนาดใหญ่ถึง 6 คลัง โดยมีขนาด กว้าง 108 X 72 X 7 เมตร หรือขนาดบรรจุ 29,393 เมกตริกตัน โดยพื้นเป็นคอนกรีต ฝาผนังคอนกรีต หลังคาเมทัลชีท คานและโครงหลังคาเป็นเหล็ก ประตู 2 บาน
    ปัจจุบัน คลังสวัสดิ์ไพบูลย์ ได้รับความไว้วางใจจากโครงการ รับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ปี 2555/2556 ให้เก็บรักษาข้าวเปลือกของเกษตรที่นำมาจำนำ และได้เก็บรักษาข้าวเปลือกของรัฐบาลเป็นอย่างดี ในส่วนของโรงสีสวัสดิ์ก็ได้เก็บรักษาข้าวนึ่งและข้าวเปลือกของโรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ และโรงสีใกล้เคียง