^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์

โรงสีทีเอสพีไรซ์

หจก.สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร

บริษัทคลังสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด

Sawatpaiboon Rice Mill Co.,Ltd.

Get Adobe Flash player

การผลิตข้าวสาร ถือเป็นกระบวนการหลักในการผลิต ซึ่งบริษัทฯได้ให้ความสำคัญมาก จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการรับซื้อวัตถุดิบ คือข้าวเปลือก ผ่านขั้นตอนการผลิตต่างๆ จนกระทั่งการบรรจุหีบห่อ
ตามกระบวนการสีข้าวเปลือกจะได้ผลิตภัณฑ์ข้าวสารประมาณ 48% ปลายข้าว 17% รำดิบ 10% และแกลบ 25%

อ่านเพิ่มเติม...

ข้าวนึ่ง (parboiled rice) คือผลิตภัณฑ์จากข้าว ที่ได้จากการนำข้าวเปลือกมาแช่ในน้ำจนมี  ความชื้อประมาณ 30-40% แล้วนึ่งหรือต้มจนสุก จากนั้นจึงนำมาทำให้ แล้วจึงสีเอาเปลือกออก
การทำข้าวนึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพการสี
ทำให้ข้าวหักน้อยลงและปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของข้าว เพราะสารอาหารจากชั้นเปลือกจะซึมเข้าไปในเนื้อระหว่างการแช่ และ การนึ่ง ขจะทำให้ข้าวที่ได้มีสีเหลืองอ่อน

อ่านเพิ่มเติม...